anafMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de                      

Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a

Finanţelor Publice – Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

Serviciul Colectare si Executare Silită

Persoane Juridice

Bld. Revoluţiei nr. 79

310130, Arad

Tel: +0257 202700

Fax: +0257 280855

e-mail: Admin.ARADJUDX01.AR@mfinante.ro

 

 

 

 

Dosar executare 11382/2014

Nr. 62008/11.07.2014

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

PENTRU BUNURI MOBILE

Anul 2014 luna AUGUST ziua  08

LICITAŢIA  a III-a

 În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 08, luna August, anul 2014, ora 13:00, în localitatea Arad, str. B-dul Revoluţiei, nr. 77, et. 2, cam. 35, jud. Arad, se vor vinde prin licitaţie publică, bunurile mobile menţionate mai jos, proprietatea SC EDITURA VIAŢA ARĂDEANĂ SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Arad, P-ţa Avram Iancu,  nr. 12, jud. Arad, cod de identificare fiscală 17177571:

 

Denumire bun Nr. Buc. Valoare lei/buc exclusiv TVA*
Autoturism CRYSLER VOYAGER, caroserie 2, vol. Break 3 + 1 uşi, an fabricaţie 1997, serie CIV 1C4GYN2M8VU142679, serie motor 14981, culoarea roşie, combustibil motorină, cu 177670 km la bord, instalaţie aer condiţionat, cu geamuri şi oglinzi electrice, funcţională,  cilindree 2499 cmc, putere 85 kW, nr. înmatriculare AR – 16 – BOD 1 3350

*) cota de taxa pe valoarea adaugată pentru vânzarea bunurilor mobile si imobile este 24%, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 6 alin. (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare.

Bunurile mobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele sarcini:

Creditori:                                                               Sarcini:

A.F.P. Arad                                                         Drept de gaj

 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea ofertanţii sunt obligaţi să depună în cazul vânzării la licitaţie cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, o taxă de participare ori o scrisoare de garanţie bancară, reprezentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933) din preţul de pornire al licitaţiei, precum şi să prezinte dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante. Ofertanţii depun cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei următoarele documente: oferta de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC EDITURA VIAŢA ARĂDEANĂ SRL, asa cum prevede art.162, alin. 7^2 din OG 92/2003, republicata si actualizata.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Valorificări şi Anunţuri”.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202731.

    

       Şef Administraţie,                                          

  Marius Florin Drăgănescu                                   

Recomandările redacției