Anunţ de participare la licitaţie pentru inchiriere spațiu domeniul public

1. Informaţii generale privind concedentul, în specialdenumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

U.A.T. COMUNA SELEUȘ, județul Arad,
C.U.I. 3518873,
Sediul social: sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad,
Cod poștal 317290,
Date de contact: tel. 0257 329 101, fax. 0257 329343, e-mail: primseleus@gmail.com
Reprezentant legal: Primar, Cristian BRANC

 2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în specialdescrierea şi identificarea bunului care urmează să fieînchiriat:  

spațiu în suprafață de 46,90 m.p. aparținând domeniului public al Comunei Seleuș, situat în incinta Dispensarului uman din localitatea Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad în vederea desfășurării activităților de asistență medicală generală sau de specialitate, înscris în C.F. nr. 301470 Seleuș, nr. cad. 301470.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 30 din  data de 27.03.2023.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoaneleinteresate pot intra în posesia unui exemplar aldocumentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Seleuș, județul Arad.

3.2. Denumirea şi adresa compartimentului din cadrulautorității publice, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Taxe și impozite locale din cadrul Primăriei Comunei Seleuș, sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestuiexemplar, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 20 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei Comunei Seleuș.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.07.2024, ora 16:00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 10.07.2024, ora 16:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Seleuș, sat Seleuș, nr. 200,comuna Seleuș, județul Arad, cod poștal 317290.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 11.07.2024, ora 10:00, Primăria Comunei Seleuș, județul Arad.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sauadresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:Tribunalul Arad, Secția a III-a Contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale, Arad, Bulevardul V. Milea nr. 2, judeţul Arad, fax: 0257256484,  

e-mail: tr-arad-reg@just.ro

Lasă un răspuns

Recomandările redacției