Având în vedere:
– Adresa C.A. al ISJ Arad, privind acordul de începere a demersurilor în vederea
organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor – 0,5 normă ;
– Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările
ulterioare;
– H.G. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin Hotărârea guvernului nr. 286/2011 ;
– Art. 91 din Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011
În conformitate cu :
– prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice,

GRĂDINIȚA PP ”Furnicuța” Arad
Organizează concurs pentru ocuparea POSTULUI VACANT DE ÎNGRIJITOR
0,50 normă pe durată nedeterminată
CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:
• Studii medii/ generale.
• Abilităţi de comunicare și învățare;
• vechime în specialitatea ocupării postului – nu se solicită, dar se consideră avantaj.
CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
– depunerea dosarelor se va face in perioada 20-22.09.2023 la sediul grădiniței din str.
Constantin Brâncuși FN
– proba practică și interviul se vor desfăşura în data de 28.09.2023 ora 10 la sediul
grădiniței
BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
1. Legea 319 din 14.07.2006 a securității şi sănătății în muncă, cu modificările şi
completările ulterioare
2. Legea 307/2006 republicată, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările
şi completările ulterioare.
3.Legea 333 / 2003 privind paza obiectivelor,bunurilor şi valorilor şi protecţia
persoanelor cu completările şi modificărilor ulterioare.

Recomandările redacției