Dosar de executare nr. 2516/04.11.2013, 2746/04.12.2013, 2949/27.12.2013, 206/04.02.2014
Nr.3753 din 21.04.2015
ANUNŢUL PRIVIND
VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2015 luna Mai ziua 12
LICITAŢIA   IV – A
În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut  că în ziua de 12, luna Mai, anul 2015, ora 1100,  la  sediul  SC PLANETA SRL situat în loc.Curtici, str.Constantin Brâncoveanu, nr.59/A, judeţul Arad, se vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului SC PLANETA SRL  din localitatea Curtici, str.Constantin Brâncoveanu, nr.59/A, jud. Arad, cod de identificare fiscală 8689912.
Nr. Crt. 1 – Date identificare bun Clădire sediu administrativ tip P , cabină poartă in suprafaţă de 446 mp, cu teren intravilan în suprafaţă de 2.373 mp situate în loc. Curtici, str.Constantin Brâncoveanu, nr.59/A, CF.300811/ Curtici Preţ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA*) 156.090 lei
*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunului imobil este 24%, neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin. (7) din normele metodologice de aplicare  a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele :
Creditori
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
Colectare Contribuabili MijlociiSarcini
Sechestru – PVS 2720/ 04.03.2014
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte,  în cazul vânzării prin licitaţie, până cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad – Colectare Contribuabili Mijlocii,  oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei în contul RO94TREZ0215067XXX022241, beneficiar DGRFP-Timiş – AJFP Arad, CUI 3519933; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; decla­raţie pe proprie răspundere, în formă autentică, a ofertantului că nu este persoană interpusă a debitorului; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru situat în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77 bis, camera 6, etaj 2, telefon  0257-202785, de luni până joi orele 800 – 1630, vineri orele 800 – 1400.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană  a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa de internet www.finantearad.ro, rubrica valorificări şi anunţuri – valorificare bunuri sechestrate.
Marius Florin Drăgănescu
ŞEF ADMINISTRAŢIE

Recomandările redacției