Dosar de executare nr. 140M- 427/06.02.2012
Nr. 3359 din 06.04.2015
ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU UN ANSAMBLU
DE BUNURI IMOBILE
Anul 2015 luna Mai ziua 04
LICITAŢIA   A – III – A
În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut  că în ziua de 04, luna Mai, anul 2015, ora 1200,  la  sediul  S.C. FER AGRO S.R.L. situat în loc. Arad, Str. Poetului, nr. 105 – 107, Judeţul Arad, se vor vinde prin licitaţie următorul ansamblu de bunuri imobile, proprietatea debitorului S.C. FER AGRO S.R.L.  din localitatea Arad, Str. Poetului, nr. 105 -107, Jud. Arad, cod de identificare fiscală 14179152.
a) Cladiri in suprafata totala de 13.660 mp. compuse din;  cabina cantar,  cantar rutier,  cabina poarta,  rezervor apa,  garaje,  grup social,  hala depozit cu rampe laterale,  magazie,  anexa depozitare,  depozit,  magazie metalica,  hala depozitare cereale, situate loc. Arad, str. Poetului, nr. 105-107, Jud. Arad, pret de pornire al licitatiei 3.336.720 lei(exclusiv TVA)
b) Teren intravilan in suprafata de  31.639 mp. situat in loc. Arad, str. Poetului, nr. 105 -107, Jud. Arad, pret de pornire al licitatiei 3.280.239 lei (exclusiv TVA)
Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele:
Creditori Veneto Banca SCPA Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti
Sarcini Ipoteca de rangul I, II si III
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad Colectare Contribuabili Mijlocii Sechestru – Proces verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 432/ 20.01.2012
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte,  în cazul vânzării prin licitaţie, până cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad – Colectare Contribuabili Mijlocii,  oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei în contul RO94TREZ0215067XXX022241, beneficiar DGRFP-Timiş – AJFP Arad, CUI 3519933; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, declaratie pe proprie raspundere in forma autentica din care sa rezulte ca nu este persoana interpusa, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru situat în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77 bis, camera 6, etaj 2, telefon  0257-202785, de luni până joi orele 800 – 1630, vineri orele 800 – 1400.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană  a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa de internet www.finantearad.ro, rubrica valorificări şi anunţuri – valorificare bunuri sechestrate.
Marius Florin Drăgănescu,
ŞEF ADMINISTRAŢIE

Recomandările redacției