meritPersonalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţia de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul Inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de cinci ani. „Au fost depuse 344 de dosare pentru obţinerea gradaţiei de merit. Se va analiza fiecare dosar în parte, urmând să se facă o ierarhizare în funcţie de punctajul obţinut. Apoi, în funcţie de fondurile disponibile, se va aloca gradaţia de merit dascălilor cu cel mai mare punctaj“, ne-a declarat prof. Claudius Mladin, inspectorul şcolar general al IŞJ Arad.
Numărul de gradaţii care se vor acorda se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice de predare, posturilor didactice auxiliare şi de conducere se scade numărul de gradaţii acordate în ultimii patru ani, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de cinci ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului.
Personalul didactic, didactic auxiliar şi cel de conducere care a beneficiat de gradaţie de merit poate participa la un nou concurs. În schimb, personalul pensionat nu mai beneficiază de gradaţie de merit.
Se ia în considerare activitatea din ultimii patru ani a candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susţinută prin do­cumente doveditoare; rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, teze cu subiect unic, rezultate obţinute cu clasa şi individual pentru disciplinele de specialitate în învăţământul vocaţional (exemplu, ponderea elevilor cu performanţe în clasa următoare); iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului AEL în cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice necesare; performanţe în pregătirea elevilor distinşi la concursuri de profil/olimpiade şcolare.
Criteriile de evaluare a activităţii pentru personalul didactic de predare vor viza preponderent progresul şcolar şi performanţele elevilor din clasele pe care cadrul didactic le-a avut în încadrare în perioada evaluată. Performanţa este înţeleasă în sensul ei larg, respectiv progresul şcolar al colectivului de elevi, indiferent de nivelul clasei.

Recomandările redacției