Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Arad a efectuat, în primul semestru, 940 de inspecţii fiscale, aici fiind incluse inspecţiile fiscale generale, ins­pecţiile fiscale parţiale, controalele inopinate, controale încrucişate, toa­te făcute pentru  depistarea, limi­tarea, prevenirea şi ţinerea sub control a fenomenelor de evaziune şi fraudă fiscală. Potrivit reprezentanţilor AJFP Arad, valoarea sumelor suplimentare stabilite în urma inspecţiilor efectuate se ridică la 69.670.000 lei. „Din totalul sumelor suplimentare stabilite, su­ma de 33.615.000 lei reprezintă obligaţii principale, respectiv diferenţe de impozite şi taxe calculate de organele de inspecţie fiscală faţă de obligaţiile bugetare declarate de contribuabili; 10.530.000 lei reprezintă do­bânzi şi penalităţi de întârziere; 347.000 lei, valoarea amenzilor aplicate; 12.579.000 lei valoa­rea bunurilor şi sumelor confiscate; iar 12.599.000  lei re­­pre­- zintă taxa pe valoare adăugată fără drept de rambursare rezultată ca  urmare inspecţiilor fiscale pentru soluţionarea de­contu­rilor negative cu opţiune de rambursare”, susţine Călin Arusti, purtătorul de cuvânt al AJFP Arad. De remarcat că ponderea cea mai mare a sumelor suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscală reprezintă taxa pe valoare adăugată nedeclarată şi neplătită de către operatorii economici. „Aceasta este încă o dovadă a faptului că unul din domeniile de mare risc în ce priveşte evaziunea fiscală este cel al tranzacţiilor prin care se încearcă neevidenţierea, nedeclararea şi ca urmare sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată”, a mai spus Arusti.
Agenţie imobiliară implicată în afaceri ilegale cu cereale
Principalele nereguli depistate în urma inspecţiilor făcute au constat în realizarea de achiziţii intracomunitare de bunuri fără docu­mente legale; declararea doar parţială a operaţiunilor derulate în vederea diminuării masei impozabile şi implicit a impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului; existenţa în gestiune a unor produse ce nu pot fi justificate cu acte de provenienţă şi transport. Astfel, o agenţie imobiliară din judeţ a făcut obiectul inspecţiei fiscale generale pentru verificarea modului de calculare, declarare şi achitare a obligaţiilor fiscale la bugetul general consolidat al statului, perioada verificată fiind cuprinsă între 22 august 2007 şi 30 iunie 2011. În urma inspecţiei fiscale s-a stabilit că firma trebuie să plătească un impozit pe profit de 1.891.805 lei, o taxă pe valoarea adăugată de 2.593.467 lei şi obligaţii accesorii în valoare de 3.530.202 lei, astfel încât suma totală cu care a fost păgubit bugetul de stat se ridică la  8.015.474 lei. „Cu privire la impozitul pe profit, din verificarea efectuată s-a constatat că socie­tatea înregistrează în contabilitate o serie de cheltuieli, care nu pot fi justificate cu documente, după cum urmează: prestări servicii facturate de către furnizori, pentru care societatea nu poate prezenta originalul facturilor, contracte de prestări servicii sau situaţii de lucrări; în facturile emise de diverşi furnizori sunt înscrise cantităţi de cereale care depăşesc capacitatea de transport a unui singur mijloc de transport, facturi care nu conţin niciun fel de informaţii cu privire la avizele de însoţire a mărfii şi la mijloacele de transport utilizate. Având în vedere cele prezentate mai sus, organele de inspecţie fiscală consideră că documentele prezentate de societate nu îndeplinesc calitatea de documente justificative, care să demonstreze realitatea operaţiunilor efectuate şi nici caracterul licit al mărfurilor. Drept urmare, aceste cheltuieli sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit. Din verificarea documentelor puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală de către alte instituţii, s-au identificat un număr de trei facturi emise de societatea verificată către diverşi clienţi, care nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă. Astfel, organele de inspecţie fiscală au stabilit venituri suplimentare aferente aces­tor operaţiuni. Ţinând cont de cheltuielile nedeductibile, precum şi de veniturile suplimentare constatate, organele de inspecţie fiscală au procedat la redimensionarea bazei impozabile, re­zul­tând un impozit pe profit suplimentar şi accesorii”, a ţinut să precizeze Arusti. În ceea ce priveşte taxa pe valoare adăugată, inspectorii  au calculat taxa aferentă facturilor neînregistrate în contabi­litate, precum şi taxa nedeductibilă aferentă facturilor de achiziţie care nu îndeplinesc calitatea de documente justificative.  Pentru faptele de natură penală s-a întocmit o sesizare penală, iar pentru sumele stabilite suplimentar s-a întocmit o decizie de impunere.
Firme fantomă
Un alt agent economic din judeţ, care are ca obiect principal de activitate „Comerţul cu ridicata al     cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat”, a făcut obiectul inspecţiei fiscale parţiale pentru soluţionarea cererii de rambursare a soldului sumei negative de TVA aferentă lunii noiembrie 2013. Astfel, inspectorii au descoperit că între 1 iunie 2011 şi 30 noiembrie 2013, firma a prejudiciat bugetul de stat cu  1.856.993 lei, din care suma de 1.452.019 lei este reprezentată de taxa pe va­loarea adăugată neplătită; iar  suma de 404.974 lei reprezintă diverse obligaţii accesorii. „Societatea a dedus în mod eronat taxa pe valoare adăugată aferentă unor achiziţii efectuate prin intermediul unui mecanism complex iniţiat de către antreprenorul gene­ral, de la societăţi de tip fantomă, înfiinţate doar cu scopul de a furniza documente care să ser­vească principalilor clienţi pentru diminuarea obligaţiilor fiscale faţă de bugetul consolidat al statului, toate fiind societăţi inactive. Pentru stabilirea cu rea credinţă a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat ob­ţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări s-a întocmit conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 o sesizare penală, iar pentru sumele stabilite suplimentar s-a întocmit o decizie de impunere. Totodată a fost întocmită o decizie de instituire a măsurilor asigurătorii”, a încheiat Arusti.

Recomandările redacției