Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș – Măderat anunţă lansarea Apelului de Selecție pentru Măsura 2.4/3A – „Certificarea și promovarea produselor agro – alimentare din teritoriul Podgoria Miniş – Măderat – acțiuni premegătoare”

 1. Data lansării Apelului de Selecţie: 28.10.2020

  2. Măsura lansată prin apelul de selecție M 2.4/3A – cu tipurile de beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili pentru sprijinul acordat pe Măsura 2.4 ” Certificarea și promovarea produselor agro – alimentare din teritoriul Podgoria Miniş – Măderat – acțiuni premegătoare” sunt:

– Firme de consultanță care dețin expertiză prin angajați sau colaboratori;

– Organizații non-guvernamentale care dețin expertiză prin angajați sau colaboratori;

– GAL-ul Podgoria Miniș – Măderat, cu respectarea legislației specifice și sub rezerva aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese.

 În conformitate cu prevederile HG nr. 226/2015 în vigoare sunt eligibile pentru finanțare, în cadrul măsurii 2.4/3A – ”Certificarea și promovarea produselor agro – alimentare din teritoriul Podgoria Miniş – Măderat – acțiuni premergătoare”, următoarele categorii de solicitanți sau beneficiari:

a) solicitanții înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare; în această situație, solicitantul va prezenta Declarația pe proprie răspundere din Cererea de finanțare – angajament pe proprie răspundere ca va achita debitele până la momentul contractării.

b) solicitanții care s-au angajat prin declarație pe propria răspundere, la depunerea unei cereri de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării contractului și nu prezintă acest document la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii următoare celei în care a fost depus proiectul.

3. Fondul disponibil, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect:

– Valoarea maximă a finanțării nerambursabile care poate fi acordată pentru un proiect este de 5.000 de euro.

 Alocarea financiară totală pentru această măsură este de 15.000 Euro, conform Planului de finanțare aprobat.

 Tip de sprijin:

– Grants conform art. 67, alin. (1), lit. a) din Reg. (UE) 1303/2013 – Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.

– Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către DGDR AM PNDR pentru măsura în cauză, prin aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), respectiv 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

4. Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele:

12.2020;

sediul GAL PMM din comuna ŞIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad

 Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 2.4/3A din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Podgoria Miniș-Măderat sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” elaborat de GAL, aferent Măsurii 2.4/3A, care este publicat pe site-ul www.galpodgoriaminismaderat.ro, meniul -Sesiuni de finanțare, sub-meniul – Prezentare măsuri.

5. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:

 Vă aşteptăm la sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală “Podgoria Miniș-Măderat” situat în comuna ŞIRIA, strada 85 INFANTERIE, nr. 162, jud. Arad, cod poștal 317340.

 Informații suplimentare pot fi furnizate și la telefon 0257.384.040, 0744.479.802 sau 0728.042.760 în intervalul orar 10:00 – 14:00, de Luni până Vineri.

 

Recomandările redacției