Administratorul unic al Societăţii AGROMEC VINGA S.A., cu sediul în loc. Vinga, str. Românească, nr. 49, jud. Arad, avândJ02/156/1995 şi C.I.F. RO7179494, CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 15.03.2024, respectiv 16.03.2024 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, ora 11:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor, administrat de Societatea Registrul Mioriţa S.A., la data de referinţă 05.03.2024 care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării art. 1.2 din actul constitutiv al societății,actualizand adresa sediului social, respectiv: ,,Romania, loc. Vinga, str. Românească, nr. 49, jud. Arad.
2. Aprobarea modificării art. 1.4 din actul constitutiv al societății privind durata de functionare a societății, respectiv ,,nedeterminată.
3. Aprobarea modificării art. 2 din actul constitutiv al societății privind obiectele de activitate ale societății, actualizand clasificarea activităţilor, conform CAEN Rev. 2.
4. Aprobarea abrogarii art. 6.2, art. 6.12, art. 6.13, paragrafului 7 din art. 11.1 si ultimului paragraf din art. 13.1 din actul constitutiv al societății.
5. Aprobarea modificării art. 6.15 din actul constitutiv al societății prin adaugarea unui nou paragraf, respectiv :,,Evidenţa curentă şi consolidată a acţionarilor şi acţiunilor societăţii se ţine de către Registrul Independent Registrul Mioriţa – S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 20 A, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/1267/1997, CUI RO 9599222.”
6. Aprobarea modificării art. 7.3 din actul constitutiv al societății prin eliminarea mentiunii ,,si se mentioneaza pe titlu”.
7. Aprobarea modificării preambulului si a art. 3.2 din actul constitutiv al societății, actualizand structura acționariatului.
8. Aprobarea modificării paragrafelor 3 si 4 din art. 9.3  din actul constitutiv al societății astfel:

,,Adunarile Generale se convoaca la cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social” si

,,Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile şi se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.’’

9. Aprobarea modificării paragrafelor 1 si 2 din art. 9.4 din actul constitutiv al societății astfel:

,,Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin ¼ din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.” si

,,Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin 1/5 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societăţii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societăţii se ia cu o majoritate de cel puţin 2/3 din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.”.

10. Aprobarea modificării art. 10.2 din actul constitutiv al societății prin adaugarea unui nou paragraf, cu datele de identificare ale administratorului unic TULCAN RODICA si cu paragraful ,,Prin acceptarea mandatului si semnarea Actului constitutiv, administratorul își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”
11. Aprobarea modificării primului paragraf din art. 11.1 din actul constitutiv al societății care va avea urmatorul paragraf :,,Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori formata din 3 (trei) membrii.”
12. Aprobarea modificării celui de-al treilea paragraf din art. 11.1 din actul constitutiv al societății care va avea urmatorul paragraf :,,Adunarea generala alege, de asemenea, un supleant.”
13. Aprobarea actului constitutiv actualizat.
14. Mandatarea unei persoane semneze în numele şi pentru toţiacţionarii societăţii Hotărârea AGEA ce va fi adoptată, precumsi actul constitutiv actualizat.
15. Mandatarea unei persoane care să semneze hotărârea AGEA şi a unei persoane care să întreprindă, la ORC Arad,demersurile de înregistrare a hotărârii în registrul comerţului şi de publicare în Monitorul Oficial al României.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii, începând cu data publicarii convocării.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală sau îşi vor putea numi un reprezentant. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de procuri speciale sau generale, care se vor depune în original la sediul societăţii până la data de 12.03.2024 inclusiv.

Lasă un răspuns

Recomandările redacției