Metodologia de acordare a ajutorului privind încălzirea locuinței în sezonul rece noiembrie 2022 – martie2023 și a suplimentului pentru energie a fost făcută publică de către Primăria Arad.

 1. Preluarea cererilor de la populație se va face în 5 locații denumite “centre pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece noiembrie 2022 – martie2023 și a suplimentului pentru energie“. Adresele celor 5 centre sunt următoarele:

1) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie nr. 1 

Locație: Arad, Piața Plevnei nr. 1

Cartiere arondate: Centru (B-dul Revoluției, de la P-ţa Romană până la Gară și străzile adiacente), Aradul Nou, Sânicolaul Mic, Subcetate, Mureșel, Grădiște, Cartierul Funcționarilor.

2) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie nr. 2

Locație: Arad, Calea Radnei nr. 250

Cartiere arondate: Micalaca (inclusiv zona III).

La această locație se vor depune cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică și a suplimentului pentru energie aferent de către toți solicitanții de pe raza municipiului Arad.

3) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie nr. 3

Locație: Arad, Calea Radnei bl. 108/b, parter

Cartiere arondate:

A) Pentru încălzirea locuințelor cu energie termică și gaze naturale: Şega, Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.

B) Pentru încălzirea locuințelor cu combustibili solizi și/sau petrolieri: Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.

4) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie nr. 4

Locație: Arad, str. Rodnei nr. 3-5 bl. 5 (zona Confecții)

Cartiere arondate:

A) Pentru încălzirea locuințelor cu energie termică și gaze naturale: Pârneava, zona Confecții, Faleza Sud, Drăgășani, Cadaş.

B) Pentru încălzirea locuințelor cu combustibili solizi și/sau petrolieri: Pârneava, zona Confecții, Faleza Sud, Drăgășani, Cadaş, Şega.

5) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie nr. 5

Locație: Arad, Calea Radnei, nr. 250, sediul Direcției de Asistență Socială Arad

La această locație se vor depune cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințeide către beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și de cătrebeneficiarii de alocație pentru susținerea familiei, conform Legii nr. 277/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea de preluare a cererilor în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru perioada sezonului rece noiembrie 2022 – martie2023 și a suplimentului pentru energie, se va desfășura în Municipiul Arad începând cu data de 17.10.2022.

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se va face începând cu luna noiembrie 2022, pentru solicitanții care au depus cererile și documentele doveditoare în perioada 17.10.2022 – 20.11.2022, în ordinea străzilor și a zilelor specificate în anexa nr. 2 a prezentei și care face parte integrantă din dispoziție. După acest termen, cererile vor fi aprobate conform prevederilor Legii nr. 226/2021, și anume:

 • începând cu luna depunerii cererii, pentru solicitanții care au depus cererile și documentele doveditoare până în data de 20 a lunii respective;
 • începând cu luna următoare, pentru solicitanții care au depus cererile și documentele doveditoare după data de 20 a lunii;
 • începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică se vor prelua exclusiv la sediul Centrului pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie nr. 2, situat în Arad, Calea Radnei nr. 250, de la toți solicitanții de pe raza municipiului Arad.

Beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei, conform Legii nr. 277/2010, cu modificările și completările ulterioare, vor depune cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie la sediul Centrului pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințeiși a suplimentului pentru energie nr. 5, situat în Arad, Calea Radnei, nr. 250 (la sediul Direcției de Asistență Socială Arad), indiferent de tipul de încălzire folosit.

 1. Formularele de cerere pot fi ridicate de către solicitanți astfel :
 2. de la casieriile CET – HIDROCARBURI de către persoanele a căror locuință se încălzește cu energie termică ;
 3. de la Centrele de preluare a cererilor de către persoanele a căror locuință se încălzește cu energie electrică, gaze naturale sau combustibili solizi și/sau petrolieri.

Pentru sezonul rece noiembrie 2022 – martie2023, formularul de cerere și declarație pe propria răspundere este unic pentru toate tipurile de încălzire (energie termică, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi și/sau petrolieri).

Tipul de încălzire se evidențiază pe cerere, prin bifarea căsuței aferente tipului de încălzire. Titularii au obligația înscrierii corecte și ușor lizibile a codurilor de client și CLC în rubricile din cerere.

Tipurile de supliment pentru energie solicitate se evidențiază pe cerere, prin bifarea căsuțelor aferente tipurilor de energie utilizate.

 1. La depunerea cererilor, în cazul asociațiilor de proprietari/locatari, cererea va cuprinde pe pagina 16, o adeverință cu următorul format:

Asociația______________

Cod CET ______________

Telefon _______________

ADEVERINȚĂ

      Prin prezenta se adeverește că la apartamentul nr. ______ compus din ______ camere, situat în str. ________________________________ nr. _______ bl. _______ sc. _______ locuiesc și sunt luate în calcul la plata cheltuielilor pentru întreținere următoarele persoane care solicită ajutor pentru încălzire:

 1. _________________________________________________
 2. _________________________________________________
 3. _________________________________________________
 4. _________________________________________________
 5. _________________________________________________
 6. _________________________________________________
 7. _________________________________________________
 8. _________________________________________________
 9. _________________________________________________
 10. _________________________________________________

Data:                                                            Președinte / Administrator

                                                                          Nume și prenume

Adeverința va fi completată și semnată de către președintele / administratorul asociației, având obligatoriu ștampila asociației. Președintele / administratorul poartă răspunderea veridicității datelor înscrise în adeverință, conform prevederilor legale în vigoare și a actelor normative care reglementează materia.

În cazul în care nu este constituită asociație de proprietari / locatari în imobil, titularul solicitării va completa și semna următoarea declarație, care se regăsește pe pagina 15 a formularului de cerere-declarație pe propria răspundere:

DECLARAȚIE

pentru cazul în care nu este constituită asociație de proprietari/locatari

Subsemnatul _________________________________ declar că la imobilul situat în municipiul Arad str. ___________________________________ nu este constituită asociație de proprietari/locatari.

Data:                                                                                    Semnătura

 1. Având în vedere prevederile art. 14, alin 4 din Legea nr. 226/2021 și ale art. 5 alin. (9) din H.G.R. nr. 1.073/2021 prin care se specifică faptul că primarii trebuie să solicite acte doveditoare atât privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, precum și privind locuința sau bunurile deținute de aceștia, cererea și declarația pe propria răspundere în formatul stabilit de actele normative în vigoare vor fi însoțite de următoarele acte:
 2. Acte de identitate pentru toți membrii familiei:
  1. Buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele peste 14 ani;
  1. Certificat de naștere pentru minorii sub 14 ani;
  1. Certificat de naștere pentru minorii peste 14 ani care nu au stabilită filiația față de tată
  1. Permis de ședere temporară, permis de ședere pe termen lung, carte de rezidență și carte de rezidență permanentă, pentru cetățenii străini sau apatrizi.
 3.  Acte doveditoare de venituri (luna anterioara depunerii cererii): 
  1. adeverință salar net (orice fel de salar), în care vor fi incluse toate sporurile și primele, cu specificarea dacă se acordă sau nu tichete de masă, valoarea acestora, și dacă beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice;
  1. venituri obținute din străinătate;
  1. cupon de pensie (orice fel de pensie);
  1. cupon indemnizație șomaj sau venit lunar de completare;
  1. cupon / adeverință indemnizație pentru persoana cu handicap;
  1. adeverință bursă elevi și studenți (se specifică felul bursei și cuantumul) ;
  1. adeverință indemnizații și stimulente pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
  1. talon de plată indemnizații cu caracter permanent;
  1. cupon alocații de stat pentru copii, de întreținere pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați;
  1. act legal de încredințare a minorilor (când aceștia nu locuiesc împreună cu părinții, sau dacă părinții sunt despărțiți legal sau în fapt);
  1. hotărârea de încredințare în cazul minorilor care sunt în plasament familial sau încredințați spre adopție ;
  1. orice alt document care să dovedească veniturile lunare menționate în declarația de venituri cod 01 – 80 ;
 4. Acte doveditoare privind gradul de dizabilitate – certificat de încadrare în grad de handicap (în copie).
 5. Acte doveditoare privind locuința (pentru titularul cererii):
  1. contract de vânzare – cumpărare;
  1. extras CF recent (care să nu fie ieșit din perioada de valabilitate);
  1. contract de închiriere;
  1. contractul de comodat, însoțit de documentul care atestă dreptul comodantului de a da în folosință imobilul
  1. orice act care să ateste dreptul locativ sau de folosință în condițiile legii.
 6. Acte doveditoare privind bunurile mobile:
  1. certificatul de înmatriculare al autovehiculului / vehiculului (în copie);
 7. Acte doveditoare privind sistemul de încălzire și sursele de energie folosite:
  1. factură E-ON  (în copie);
  1. factură CET, pentru consumatorii individuali (în copie);
  1. factură Enel  (în copie);
  1. contract valabil pentru furnizarea energiei electrice și dovada debranșării de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale pentru solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică (în copie).

Pe copiile facturilor anexate solicitării este obligatoriu să fie clar lizibile codul titularului de contract / codul de client și codul locului de consum (CLC)

 • Persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract cu clauză de întreținere [art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 226/2021], va anexa la cerere, în mod obligatoriu, în copie, contractul de întreținere
 • Încheiere executorie definitivă privind recunoașterea de către instanța de tutelă a capacității depline de exercițiu în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă intre 16 și 18 ani care locuiesc și se gospodăresc singure și au capacitate de exercițiu anticipată.
 • Împuternicire din partea proprietarului locuinței sau din partea titularului contractului de închiriere, comodat sau concesiune al acesteia, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 226/2021, în cazul în care titularul este un alt membru de familie, nu titularul dreptului locativ.
 • Declarație pe propria răspundere privind adresala care locuiesc în fapt în cazul persoanelor care locuiesc în zonele nesistematizate, Sânicolau Mic (str. Tarafului, str. Brândușei, str. Căpșunilor), Alfa (str. Mărului, str. Sabinelor), Șega (str. Mușețel, str. Șezătoarei, str. Aprodul Purice, str. Socului, str. Baba Novac, str. Giordano Bruno, str. Hașdeu, str. Cosânzeana). Conform prezentei dispoziții, locuințele persoanelor care locuiesc în fapt în zonele nesistematizate se asimilează la categoria „locuințe situate în așezări informale” prevăzute de Legea nr. 226/2021.
 • Declarație pe propria răspundere privind adresa la care locuiesc în fapt în cazul persoanelor care au adresa „Municipiul Arad” în actul de identitate provizoriu.
 • Beneficiarii de ajutor social și beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei vor anexa cererii doar actele de identitate(în copie),actele doveditoare de venitși, după caz, certificatul de înmatriculare al autovehiculului / vehiculului (în copie).
 • Extras de cont pentru solicitanții de ajutor pentru încălzire, respectiv supliment pentru energie pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri, în cazul în care se optează pentru virarea ajutoarelor în cont.

Nu se solicită :

 • adeverință de la  Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă; acest act precum și altele dacă e cazul vor fi solicitate în cazul efectuării unor verificări prin sondaj sau a unor verificări impuse din orice alte motive
  • acte doveditoare privind bunurile imobile, întrucât software-ul de gestionare a prestațiilor sociale utilizat de către Direcția de Asistență Socială Arad, este conectat la cel de evidență a bunurilor mobile și imobile utilizat de Direcția Venituri a Primăriei Municipiului Arad, cu excepția cazurilor în care interogarea bazei de date a instituțiilor partenere nu clarifică situația
  • acte doveditoare privind statutul de beneficiar de prestații sociale (ajutor social sau alocație pentru susținerea familiei, acest aspect urmând a fi verificat în bazele de date ale Direcției de Asistență Socială Arad
  • comunicarea dispoziției privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, pentru sezonul rece anterior, acest aspect urmând a fi verificat în bazele de date ale Direcției de Asistență Socială Arad.
 • Se va solicita de către Direcția de Asistență Socială Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, eliberarea de adeverințe privind veniturile impozabile realizate de solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței și de supliment pentru energie. Adeverințele de la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Arad, vor fi solicitate pentru toți membrii de familie, cuprinși în cerere, pe bază de tabel de către angajații Direcției de Asistență Socială Arad.
 • Se va solicita de către Direcția de Asistență Socială Arad, Casei Județene de Pensii Arad, emiterea de dovezi privind acordarea / neacordarea unei forme de sprijin pentru încălzirea locuinței pentru diverse categorii de pensionari.
 • Pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declarațiile pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, se vor efectua anchete sociale. Anchetele sociale se efectuează la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (7) din Legea nr. 226/2021. Anchetele sociale pentru cererile de acordare a ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie se efectuează astfel:
  • în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în cazul ajutorului pentru energie electrică, cu excepția beneficiarilor de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei pentru care au fost deja efectuate anchetele sociale;
  • până cel târziu în data de 28.02.2023 pentru solicitanții de ajutor pentru energie termică, gaze naturale, respectiv combustibili solizi și/sau petrolieri și supliment pentru energie, în cazul cererilor înregistrate în perioada 17.10.2022 – 20.11.2022;
  • în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii pentru solicitanții de ajutor pentru energie termică, gaze naturale, respectiv combustibili solizi și/sau petrolieri și supliment pentru energie, în cazul cererilor înregistrate începând cu data de 21.11.2022.
 • Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și la suplimentul pentru energie se realizează prin dispoziții colective distincte emise de primarul municipiului Arad, pe fiecare tip de încălzire în parte, respectiv pentru suplimentul pentru energie; dispozițiile se emit o singură dată pentru toată perioada acordării beneficiilor. În mod similar, modificarea dreptului, încetarea dreptului și respingerea solicitării se realizează prin dispoziții colective emise de primarul municipiului Arad, pe fiecare tip de încălzire în parte, respectiv pentru stimulentul pentru energie.
 • Vor fi emise comunicări individuale privind rezoluția de aprobare / respingere / modificare / încetare a ajutorului pentru încălzire respectiv pentru stimulentul pentru energie, pentru fiecare solicitant.
 • În cazul ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică, în care rezoluția cererii nu se schimbă în lunile următoare depunerii acesteia, modificându-se doar valoarea ajutorului maxim lunar pentru încălzirea locuinței cu energie termică, din rațiuni economice, comunicările individuale vor cuprinde valoarea ajutorului maxim pentru fiecare lună în parte.

Centrul nr. 1

pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie

Locație: Arad, Piața Plevnei nr. 1. Telefon: 0257-282777.

Cartiere arondate: Centru (B-dul Revoluției, de la P-ţa Romană până la Gară și străzile adiacente), Aradul Nou, Sânicolaul Mic, Subcetate, Mureşel, Grădişte, Cartierul Funcționarilor.                                                                 

         Formularele de cererepot fi obținute de către solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică de la casieriile CET Arad, iar de către solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, gaze naturale, respectiv combustibili solizi și/sau petrolieri de la Centrele de preluare a cererilor începând cu data de 17.10.2022.

       Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu energie electrică se va desfășura doar la Centrul nr. 2, situat în Arad, Calea Radnei nr. 250.

       Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu energie termică, gaze naturale, combustibili solizi și/sau petrolieri se va desfășura în ordinea străzilor și a zilelor enumerate mai jos, de luni până joi între orele 800 – 1700 și vineri între orele800 – 1400 , după cum urmează:

DATA DEPUNERII ORARSTRĂZI
17.10.2022 800 – 1700Academia Teologică, Achile, Aleea Albac, Aleea Agnita, Aleea Azuga, Agârbiceanu Ion, Agronomului, Aron Cotruș,Alexandrescu Grigore, Alecsandri Vasile, Alexandru Ioan, Al. I. Cuza, Andreescu Ion, Andrenyi Karoly, Apollo
18.10.2022 800 – 1700Arcașilor, Ardealului, P-ţa Arenei, Arinului,Armoniei, Artemis, Augustus, Aviator Georgescu, P-ţa Avram Iancu, Avrig, Babeș Vicențiu,Bagdasar,Balint Simion, Banatului, Banu Mărăcine, Barabás Bela,
19.10.2022 800 – 1700Barbu Eugen, Barițiu Gheorghe, Basarab I, Bălcescu Nicolae, Băncilă Octav, Bănescu Florin, Bărnuțiu Simion, Bela Bartók, Berlin, Berthelot, Berzei, P-ţa Bibici Margareta,Bicaz,Bihorului
20.10.2022 800 – 1700Bistriței, Blaga Lucian, Blajului, Blanduziei, Bobocilor, Bobâlna, Boboc Nicolae, Bodea Cornelia, Boemiei, Bogrea Vasile, Bojan Alexandru, Bolintineanu Dimitrie, Bonciu Dimitrie, Borlea S., Botiș Teodor
21.10.2022 800 – 1400Bradului, Brătianu I.C., Brândușei,Brosovszky Ladislau, Buciumului, Budai Deleanu Ioan, Cantemir Dimitrie, Caragiale I.L., Caransebeș, P-ța Carpați, Castanilor, Castor, Catedralei, Călugăreni
24.10.2022 800 – 1700Căprioarei, Căpșunilor, Cărpinișan Romulus, Câmpia Turzii, Câmpul Florilor, Ceahlău, Ceaikovski, Cedrului, Cehov, Ceontea Teodor, Cerna Panait, Cetății, Cezar, Chendi Ilarie, Cibinului, Cicio Pop Ștefan, Cipariu Timotei
25.10.2022 800  – 1700Clopotului, Cloșca, Coasei, Cobzei, Coloniștilor, Colțișor, Cometei, Comunarzilor, Constituției, Coposu Corneliu, Corabiei, Costin Miron, Coșbuc George, Cozia, Crasna, Crângului, Cristal, Crișan
26.10.2022 800  – 1700Crișan Ascaniu, Cunțan Maria, Czigler Antoniu, 1 Decembrie 1918,Dacilor, Davila Carol, Dărăban Nicolae, B-dul Decebal, Densușianu Nicolae, Desseanu, Deltei, Diaconul Coresi, Diamant, Diogene, Dobriceanu Mihail, Dogarilor, Doinaș Ștefan Augustin
27.10.2022 800– 1700Doinei, Dortmund, Gen. Dragalina, Dragomir Nelu Aristide, Dragu Stan, P-ţa Drapelului, Drăgoi Sabin, Dumitrescu Constantin Ticu,  Economului, Eftimiu Victor, Egalității, Eminescu Mihai, Endre Ady, P-ţa George Enescu, Episcopiei, P-ţa Eroilor, Eroul Necunoscut
28.10.2022 800 – 1400Aleea Făget, Fătu C.I., Flacăra, Florilor, Frumoasă, Feleacului, Ficusului, Frunzei, Furnicii, P-ţa Gara Aradul Nou, Gavra Alexandru, P-ţa Gării, Géza Gruber, Gelu, Georgescu Ion, Gergely Csiki, Ghiba Birta Elena, Ghibu Onisifor
31.10.2022 800 – 1700Gladiator, Gladiolelor, Goga Octavian,Gogol Nicolae, Gojdu Emanoil, Goldiș Vasile, Gorunului, Grădina Poștei, Grâului, Grigorescu Nicolae, Grozescu Iulian, Gurban Constantin, Gustav Augustini, Guttenbrunn A.M., Gutuilor, Haica Sava, Haiducilor
01.11.2022 800 – 1700Hamburg, Hector,Heim Domokos, Hodoș Constanța, Honorius, Horia, Horga Nicolae, Hortensia, Hunedoarei, P-ţa Caius Iacob,Iancu Jianu, Iasomiei, Infanteriei,  Ipătescu Ana, Iosif Ștefan Octavian, Iulius, Ivireanul Antim, Kuncz Aladar
02.11.2022 800 – 1700Labirint, Lacu Alexandru, Lazăr Augustin, Lazăr Gheorghe, Lenau Nicolaus, Lengyel Iosif, Loga Diaconovici C.,Luca Laurențiu, Lucernei, Lucius Verus, Lucreția, Ludwig Roth Ștefan, Lugojului, Luminii, P-ţa Luther, 9 Mai, P-ţa 13 Martiri, Macului, Măgheran
03.11.2022 800 – 1700Maniu Iuliu, Marcus Aurelius, Mariș Teodor, Marşieu Iustin, Marte, Maximus, Măcieșului, Mărășești, Mărcuș Mihai, Mărțișor, Măslinului, Mătăsari, Memorandului, Merișor, Meseriei, Mețianu, P-ţa Mică, Micșunelelor
04.11.2022 800 – 1400Mierlei, P-ţa Mihai Viteazul, Mihăilescu René Ștefan, Milcov, Milea Vasile, Militarilor, Minea Ilie, Minişan Cornel, Minulescu, Miorenescu Caius, Miraj, Moldovan Ioan, Moldovan Silviu, Molidului, Monţia Emil, Moraviei, Moșilor
07.11.2022 800 – 1700Moșoiu Traian, Moților, Movilei, P-ţa Mozart, Mucius Scaevola, Muncii, Mureșan Iacob, Mureșan Ioan Gheorghe, Mureșanu Andrei, Splaiul Mureșului, Nalbei, Necula Vasile, Neculce, Negruzzi C., Nobel, Nucului, Nufăr
08.11.2022 800 – 1700Ovidiu, Odobescu, Ogorului, P-ţa Olimp, Olimpiadei, Oradea, Orient, Orion, Orșova, Oscar, Ostașului, Pandurilor, Panselei, Paris, Partizanilor, Pașcani, Patria, Paul Chinezul, Pavelescu Cincinat
09.11.2022 800 – 1700Păcăteanu Teodor, Păcii, Păpădiei, Părului, Pârvan Vasile, Pelicanului, Pescarilor, Pescăruș, Petalelor, Petronius, Petreanu Coriolan, Petru Rareș, Petuniei, Piersicilor, Pincio I.P., Pipoş Petru, Pinului
10.11.2022 800 – 1700P-ţa Plevnei, Plugarilor, Pompei, P-ţa Pompierilor, Popa Eugen, Popa de Teiuș Gheorghe, Popa Șapcă, Porumbiței, Porumbului, Posada, Postavului, Splaiul G. Praporgescu, Preparandiei, Prepeliței, Prislop, Privighetoarei, Prunului
11.11.2022 800 – 1400Radu de la Afumați, Rahovei, Războieni, Răzvan, Aleea Răsăritului, Rândunicii, Râșnov, Redutei, B-dul Revoluției, Robănești, Robu Ioan, Calea Romanilor,Romaniței, Aleea Romanței,Românului, Romei, Romulus, Rozelor, Russo Alecu
14.11.2022 800 – 1700Salacz Gyula, Salcâmului, Salciei, Salontei, Santinelei, Satelit, Sava Ioan, Sălcuța, P-ţa Sârbească, Scurtă, Semenicului, Sever Secula, Sibii Dorel, Sinagogei, Sinaia, Sion Gheorghe, Slavici Ioan
15.11.2022 800 – 1700Smeurei, Someșului, Spartacus, Spătarul Borcea, Spicului,P-ţa Spitalului, Stănescu Mircea, Steagului, Stelelor, Suciu Ioan, Sulina,Szantai Ludovic, Șelari, Șerban Gheorghe, Șincai Gheorghe, Şirianu I.R., Șoimului, Ștefan cel Mare, Ştefu Nicolae
16.11.2022 800 – 1700Tabacovici Milan, Tarafului, Târgoviște, Tekelia Sava, Teodoroiu Ecaterina, Theodosius, Calea Timişorii, Tismana, Titan, Tocilescu Grigore, Toporaș, Toscana, Splaiul Toth Sandor, Transilvaniei, Trenului, Trandafirilor, Triaj
17.11.2022 800 – 1700Tribunul Axente, Tribunul Buteanu, Tribunul Dobra, Trifoiului,Triumfului, Troiei, Trompetei, Tulnic, Turturicii, Udrea, Unirii, Vărădiei, Vântului, Veliciu Romul, Vezuviu, Calea Victoriei, Vidra, Vidu Ioan, Viilor
18.11.2022 800 – 1400Vișinului, Vlad Alexandru, Voievod Moga, Voltaire, Vuia Traian, Viitorului, Vladimirescu Tudor, Weitzer, Xenopol, Zamfirescu Duiliu, Zarie Ștefan, Zărandului, Zdrenjanin, Zimandului Cale, Zimbrului, Zoltan Farmati, Zsigmond Moricz
19.11.2022 800 – 1400Solicitanții care nu au reușit să depună cererile la data la care a fost programată strada pe care locuiesc

Centrul nr. 2

pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie

Locație: Arad, Calea Radnei nr. 250. Telefon: 0724-334596.

Cartiere arondate:  Micălaca ( inclusiv zona III ).

         Formularele de cererepot fi obținute de către solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică de la casieriile CET Arad, iar de către solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, gaze naturale,respectiv combustibili solizi și/sau petrolieri de la Centrele de preluare a cererilor începând cu data de 17.10.2022.

       Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu energie electrică se va desfășura doar la Centrul nr. 2, situat în Arad, Calea Radnei nr. 250.

       Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu energie termică, gaze naturale, combustibili solizi și/sau petrolieri se va desfășura în ordinea străzilor și a zilelor enumerate mai jos, de luni până joi între orele 800 – 1700 și vineri între orele800 – 1400 , după cum urmează:

DATA DEPUNERII ORARSTRĂZI
17.10.2022 800 – 1700Abrud, Adrian, Alaszu Pavel  
18.10.2022 800 – 1700Alba Iulia, Amurgului, Argeș, Avramescu Vasile
19.10.2022 800 – 1700Batiştei, Bârzavei, Beiuș, Aleea Borsec
20.10.2022 800 – 1700Brânzeu Nicolae, Bujor, Busuioc, Byron
21.10.2022 800 – 1400Caius Lepa, Caraiman, Călimănești, Cenad
24.10.2022 800 – 1700Cerbului, Ciobanului, Ciuhandru Gh., Constanța
25.10.2022 800  – 1700Crinului, Crișan Aurel, Crizantemelor,Dreptății, Duma
26.10.2022 800  – 1700Digului, Dosoftei, Drăgoi Elena,Exterior
27.10.2022 800– 1700Fabius,Felix, Fluierului, Frăției
28.10.2022 800 – 1400Gherghinei,Godeanu, Imașului, Junilor
31.10.2022 800 – 1700Lalelelor, Lămâiței, Lermontov, Liliac  
01.11.2022 800 – 1700Lipovei, Lucaciu Vasile, Luncii, Splaiul Gh. Magheru
02.11.2022 800 – 1700Marginei, Maximilian, Măduţa Ilie, Milova
03.11.2022 800 – 1700Miorița, Mușcatei, Negură Alexandru, Nucet
04.11.2022 800 – 1400Olinescu Marcel, Pancu Radu, Pastorului, Păşunei
07.11.2022 800 – 1700Păuliș, Petchovski Iosif, Podgoriei, Poiana
08.11.2022 800 – 1700Popa Simion,Prieteniei, Prutului, Radu Cornel,
09.11.2022 800 – 1700Calea Radnei, Renașterii, Romul Ladea  
10.11.2022 800 – 1700Săvârșin, Semănătorilor, Severin, Sighişoarei, 
11.11.2022 800 – 1400Simfoniei, Soarelui, P-ţa Sporturilor
14.11.2022 800 – 1700Stamatiad Al., Stânjenel, Sunătoarei, Șiriei
15.11.2022 800 – 1700Bd. Titulescu Nicolae, str. Titulescu Nicolae
16.11.2022 800 – 1700Toader Iuliu, Tușnad, Vaslui
17.11.2022 800 – 1700Viorelelor, Voinicilor, Vrancei  
18.11.2022 800 – 1400Zalău, Zefir, Zoe, Aleea Zorelelor
19.11.2022 800 – 1400Solicitanții care nu au reușit să depună cererile la data la care a fost programată strada pe care locuiesc

Centrul nr. 3

pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie

Locație: Arad, Calea Radnei bl. 108/b, parter. Telefon: 0257/212155.

Cartiere arondate: 

A) Pentru încălzirea locuințelor cu energie termică și gaze naturale: Şega, Gai, Bujac, Poltura, 6Vânători.

B) Pentru încălzirea locuințelor cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri: Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.

         Formularele de cererepot fi obținute de către solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică de la casieriile CET Arad, iar de către solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, gaze naturale,respectiv combustibili solizi și/sau petrolieri de la Centrele de preluare a cererilor începând cu data de 17.10.2022.

       Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu energie electrică se va desfășura doar la Centrul nr. 2, situat în Arad, Calea Radnei nr. 250.

       Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu energie termică, gaze naturale, combustibili solizi și/sau petrolieri se va desfășura în ordinea străzilor și a zilelor enumerate mai jos, de luni până joi între orele 800 – 1700 și vineri între orele800 – 1400 , după cum urmează:

DATA DEPUNERII ORARSTRĂZI
17.10.2022 800 – 1700Agricultorilor, Albinelor, Alexandru cel Bun, Alunului, Aleea Amara, Aprodul Purice, Arieșului, Arțarului, Aviației, Azur
18.10.2022 800 – 1700Aurel Vlaicu  
19.10.2022 800 – 1700Bocu Sever, Bogdan Voievod, Brâncoveanu Constantin, Brâncuși Constantin, Brediceanu Tiberiu, Brezoianu, Bucegi
20.10.2022 800 – 1700Bucovinei, București, P-ţa Bujac,Bumbacului, Buziaș, Caisului,Cameliei, Canton DN 7,
21.10.2022 800 – 1400Călărașilor, Călțunaș, Câmpeni, Câmpineanu I., Câmpul Albinelor, Câmpul Balta Mică, Câmpul Crivabora, Câmpul Hipodrom,
24.10.2022 800 – 1700Câmpul Ineluș, Câmpul Liniștii, Câmpul Speranței, Câmpurilor, Cheia, Cireșoaiei, Cireșului, Cocorilor,
25.10.2022 800  – 1700Codrii Cosminului,Codrului, Constructorilor, Conta Vasile, Corbului, Craiovei, Crăciunițelor, Creangă Ion
26.10.2022 800  – 1700Creației, Crișului, Curtici, Dâmboviței, Aleea Dej, Aleea Dezna, Diana, Dima Gheorghe, Dobrogea,
27.10.2022 800– 1700General Doda, Dorului, Dragoș Vodă, Dunării, Emilian, Evoluției, Fagului, Faurilor,
28.10.2022 800 – 1400Făt Frumos, Fântânii, Fecioarei,Dr. Ilarion Felea, I. Fluieraș, Fluturilor, Foișor, Fragilor
31.10.2022 800 – 1700Frații Neumann, Fulgerului, Ghioceilor, Gloriei, Golescu Nicolae,Graurului, Grădinarilor, Greierilor,
01.11.2022 800 – 1700Gh. Groza, Grozăvescu Traian, Grozăveşti, Hațeg, Hatman Arbore,Aleea Hercule, Herodot
02.11.2022 800 – 1700Aleea Hipocrat, Hugo Victor, Iederii, Independenței, Inovației, Inului, Izoi, Izvor
03.11.2022 800 – 1700Izvorul Cristalin, Izvorul Fântânii, Izvorul Luminii, Izvorul Muntelui, Izvorul Nopții, Izvorul Rece, Jiului, Laptelui, Laurian, Lavandei, Lăcrimioarelor
04.11.2022 800 – 1400Leandrului, Letiția, Leului, Libertății, Livezilor, Lotus, Luchian Ștefan, Lupeni, Macedoniei, Magnoliei
07.11.2022 800 – 1700Maior Petru, Mandarinilor, Maramureș, Marnei, Măgurei, Măgurele, Mălin, Mesteacănului, Meșterul Manole,Mihulin Nicolae
08.11.2022 800 – 1700Mimozei, Mircea Vodă, Moldovei, Munteniei, Nădejde Iosif, Năsăud, Negoi, Negru Radu, Aleea Neptun, Nouă
09.11.2022 800 – 1700Obedenaru, Oborului, Olteniei,Oltului, Orăștie, Orfeu, Orhideei, Orizontului, Palmierului, Paltinului, Pann Anton
10.11.2022 800 – 1700Păcurarilor, Păltiniș, Pelinului, Plopilor, Poetului, Porumbescu Ciprian, Predeal, Progresului, Prometeu,Pumnul Aron 13
11.11.2022 800 – 1400Rarău, Retezat, Rişcuţia Moise,Roșiorilor, Rotarilor, Aleea Saturn, Sântoma Canton CFR, Sânzienelor, Secerei
14.11.2022 800 – 1700Septimiu, Sfânta Sofia, Sfântul Nicolae, Siretului, Slatinei, Slănic, Solomon, Spătarul Preda, Sportului
15.11.2022 800 – 1700Aleea Stejarului, Stupilor, Suceava, Sulfinei, Şcoalei, Șelimbăr, Teneţchi Ștefan,  Teuz, Tiberiu, Timișului
16.11.2022 800 – 1700Toamnei, Aleea Tomis, Toth Arpad, Tribunul Andreica, Tribunul Corcheş, Trotușului, Turdei, Țebei, Țepeș Vodă, Țichindeal Dimitrie
17.11.2022 800 – 1700Aleea Teiului, Tesla, Tuberozei, Aleea Ulise, Ulmului, Ulpiu, Universului, Ursului, Urzicilor, P-ța UTA
18.11.2022 800 – 14006 Vânători, Veneției,Veseliei, Viziunii, Volta Alexandru, Vrabiei, Vulturilor, Westfield, Zambilelor, Zânelor, Zona Industrială Vest
19.11.2022 800 – 1400Solicitanții care nu au reușit să depună cererile la data la care a fost programată strada pe care locuiesc

Centrul nr. 4

pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie

Locație: Arad, str. Rodnei nr. 3-5 bl. 5 (zona Confecții). Telefon:0257/252282.

Cartiere arondate:

A) Pentru încălzirea locuințelor cu energie termică și gaze naturale: Pârneava, zona Confecții, Faleza Sud, Drăgăşani, Cadaş.

B) Pentru încălzirea locuințelor cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri: Pârneava, zona Confecții, Faleza Sud, Drăgăşani, Cadaş, Şega.

         Formularele de cererepot fi obținute de către solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică de la casieriile CET Arad, iar de către solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, gaze naturale,respectiv combustibili solizi și/sau petrolieri de la Centrele de preluare a cererilor începând cu data de 17.10.2022.

       Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu energie electrică se va desfășura doar la Centrul nr. 2, situat în Arad, Calea Radnei nr. 250.

       Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu energie termică, gaze naturale, combustibili solizi și/sau petrolieri se va desfășura în ordinea străzilor și a zilelor enumerate mai jos, de luni până joi între orele 800 – 1700 și vineri între orele800 – 1400 , după cum urmează:

DATA DEPUNERII ORARSTRĂZI
17.10.2022 800 – 1700Abatorului, Aeroportului, Alexici Nicola, Aprodul Purice,
18.10.2022 800 – 1700Prof Dr. Aurel Ardelean (Pădurii), Baba Novac, Badea Cârțan
19.10.2022 800 – 1700Baladei, Barbu Lăutaru, Bârsei
20.10.2022 800 – 1700Biruinței, Bodrogului, Bulgară
21.10.2022 800 – 1400Cardoş Iacob, Căminului, Cărămidarilor, Ciocârliei
24.10.2022 800 – 1700E. R. Ciorogariu, Clopoțeilor, Clujului, Henri Coandă
25.10.2022 800  – 1700Concordiei, Condurașilor, Cornului, Cosânzeana
26.10.2022 800  – 1700Cucului, Cuptorului, Curcubeului, Cuza-Vodă
27.10.2022 800– 1700Dornei, Doja Gheorghe, Dorobanților
28.10.2022 800 – 1400Dumbrava Roșie, Murgu Eftimie, Faleza Sud
31.10.2022 800 – 1700Filotei, Gârleanu Emil, Ghica Vodă
01.11.2022 800 – 1700Giordano Bruno, Griviței, Hașdeu
02.11.2022 800 – 1700Ialomiței, Căpitan Ignat, Ilia
03.11.2022 800 – 1700Insula Mureș, Izlazului, Kogălniceanu Mihail 1
04.11.2022 800 – 1400Latină, Luceafărului, Lungă  
07.11.2022 800 – 1700Mărgăritar, Mărului, Mehedinţeanu Ion
08.11.2022 800 – 1700Micle Veronica, Minervei, Mușețel
09.11.2022 800 – 1700Oituz,Oncu Nicolae, Pionierilor
10.11.2022 800 – 1700Podului, Porumbacului, Primăverii, Putnei
11.11.2022 800 – 1400Rațiu Ion, Rebreanu Liviu, Remus, Rodnei
14.11.2022 800 – 1700 Rosmarinului, Reșiței, Sabinelor, Șaguna Andrei
15.11.2022 800 – 1700Sibiului, Simbolului, Simeria, Socului,
16.11.2022 800 – 1700Streiului, Suciu Aurel, Șezătoarei
17.11.2022 800 – 1700Târgului, Trandafirilor, Tunarilor, Ureche Gr.
18.11.2022 800 – 1400Vadului, Venus,Veseliei, Zorilor
19.11.2022 800 – 1400Solicitanții care nu au reușit să depună cererile la data la care a fost programată strada pe care locuiesc

Anexa nr. 3

                                  la Dispoziția Primarului Municipiului Arad

nr. 2309 din 03.10.2022

Baremele de venit mediu net lunar până la care se acordă ajutoarelepentru încălzirealocuințelor și suplimentul pentru energie, valorile de referință în funcție de sistemul de încălzire și valoarea suplimentului pentru energie

 1. Baremele de venit mediu net lunar până la care se acordă ajutoarelepentru încălzirealocuințelor și suplimentul pentru energie

Familie:            1.386 lei/persoană

Persoană singură:      2.053 lei

 • Baremele de venit mediu net lunar și procentele ȋn care se acordă ajutoarelepentru încălzirealocuințelor și suplimentul pentru energie
FamiliiPersoane singure
Pana la200100%100%
200.132090%90%
320.144080%80%
440.156070%70%
560.168060%60%
680.192050%50%
920.1104040%40%
1040.1116030%30%
1160.1128020%20%
1280.1138610%
1280.1205310%
 • Valoarea de referință, în funcție de sistemul de încălzire

Gaze naturale:                     250 lei/lună

Energie electrică:                         500 lei/lună

Combustibili solizi și/sau petrolieri: 320 lei/lună

În cazul ajutorului pentru energie termică, acesta nu poate depăși ajutorul maxim lunar stabilit de primar, care se calculează după următoarea formulă:

Ajutor maxim lunar = Cps x CLmed x PL,

unde:

–  Cps reprezintă compensarea procentuală din bugetul de stat;

–  CLmed reprezintă consumul mediu lunar stabilit pe tip de apartament, prevăzut ȋn anexa nr. 1 la lege și în funcție de zona de temperatură, prevăzut în anexa nr. 2la lege;

–  PL reprezintă prețul local al gigacaloriei pentru energia termică furnizată și facturată populației prin sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, aprobat prin hotărârea administrației publice locale, ȋn conformitate cu prevederile legale.

Cuantumul ajutoarelor pentru încălzirea cu energie termică, gaze naturale sau energie electrică este egal cu:

 1. contravaloarea energiei termice furnizate în sistem centralizat, a cantității de gaze naturale și/sau a energiei electrice consumate lunar, dacă valoarea consumului este mai mică decât valoarea ajutorului pentru încălzire calculată în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie, sau al persoanei singure, după caz;
 2. valoarea ajutorului pentru încălzire calculată în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie, sau al persoanei singure, după caz, dacă valoarea consumului este mai mare decât cuantumul ajutorului pentru încălzire
 • Suplimentul pentru energie – se acordă lunar, pe tot parcursul anului, cumulat, în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate:

Energie electrică:                         30 lei/lună

Gaze naturale:                     10 lei/lună

Energie termică:                          10 lei/lună

Combustibili solizi și/sau petrolieri: 20 lei/lună

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este 70 lei/lună

Recomandările redacției