Curtea de Conturi Prima ConturiCurtea de Conturi a României a dat publicităţii raportul pe 2011, realizat în urma controalelor efectuate în cursul anului trecut. La nivel naţional valoarea prejudiciilor constatate se ridică la aproape 1,2 miliarde de lei, iar o parte din cheltuielile nejustificate au fost făcute de instituţiile din Arad. Asta, în condiţiile în care Camera de Conturi Arad a luat la purecat documentele a 41 de entităţi publice din judeţ.
Astfel, în urma verificărilor făcute la Institutul Naţional de Statistică s-au descoperit că anumite bunuri, în va­loare de 17.970.000 lei, care nu mai există au fost totuşi înregistrate în inventar, iar alte bunuri, de aceeaşi va­loare, date în administrarea a zece direcţii judeţene de statistică, printre care şi cea din Arad, nu au fost înregistrate, contrar prevederilor legale specific domeniului public, potrivit cărora transferurile de bunuri din domeniul public se operează în inventarul centralizat al statului în termen de zece zile de la intrarea în vigoare a actelor normative care le aprobă. În raport se mai vorbeşte despre „neconcordanţe între valoarea contabilă a unor bunuri proprietate publică şi cea înregistrată în inventarul centralizat al statului, de 15.354 mii lei, la Institutul Naţional de Statistică şi la unele direcţii teritoriale de statistică (Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Caraş-Se­verin, Călăraşi, Dolj, Timiş, Municipiul Bucureşti), ca urmare a reeva­- luării acestora, conform reglementărilor legale, fără a se efectua modificări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului.”
Cheltuieli neprevăzute de lege
La Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice (OJSPA) echipa de control a descoperit menținerea în contul „Provizioane pentru litigii” a unor sume pentru care plata a devenit exigibilă. „Soldul contului special 8067 «Angajamente legale» nu reflectă toate angajamentele rămase neachitate, respectiv datorii față de salariați, terți și bugetul general consolidat, în valoare totală de 30 mii lei (OJSPA: Arad, Braşov, Brăila, Călăraşi, Galaţi şi Iaşi); nu s-a urmă­rit cu ocazia inventarierii generale, clarificarea/înlăturarea neconcordanţelor existente între soldurile faptice menţionate în listele de inventariere şi soldurile din evidenţa contabilă tehnico-operativă în legătură cu materiale de natura obiec­telor de inventar și/sau date în folosință, activele fixe corporale și a creanțelor (OJSPA: Arad, Brăila, Călăraşi, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Iași, Teleorman şi OJSPA Vâlcea)”, se mai arată în raport. Reprezentanţii Camerei de Conturi mai vorbesc despre  efectuarea de cheltuieli, neprevăzute de legislaţia în vigoare, în sumă de 484.000 lei, prin decontarea fără bază legală a unor cheltuieli de transport reprezentând cheltuieli cu naveta unor angajaţi din cadrul unităţilor verificate (OJSPA: Mureş, Arad, Hunedoara, Mureş, Prahova, Suceava şi Timiș).
La Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit s-a descoperit că două imobile din Bucureşti şi Arad, în valoare de 2.043.000 de lei nu au fost înscrise în  Registrul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Controlul făcut la Direcţia de Sănătate Publică scoate la iveală  „neefectuarea punctajului între direcţiile de sănătate publică şi unităţile subordonate privind contul «Decontări privind activele fixe», pentru suma de 729 mii lei; înregistrarea în contabilitate fără documente justificative a unor operaţiuni de scoatere din funcţiune a activelor fixe corporale, ambulanţe şi autoturisme, în sumă de 46 mii lei.”
Evidenţe contabile eronate
Auditorii Curţii de Conturi au pre­zentat în raport şi neregulile făcute acum doi ani la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Astfel, în cazul direcţiilor din Arad, Bo­toşani, Brăila, Constanţa, Galaţi, Har­ghita, Ilfov, Mureş, Sălaj şi Vrancea s-a constatat înregistrarea eronată a unor operațiuni în evidenţa contabilă în va­loare de 9.788.000 lei. De asemenea, la Arad nu au fost implementate în totalitate standardele de control intern prevăzute prin actele normative pentru aprobarea Codului controlului intern, nu s-a virat la bugetul de stat redevenţa încasată de la medicii veterinari în baza contractelor de concesiune- DSVSA Arad, iar în cazul a 13 direcţii din ţară, printre care şi cea din Arad nu au fost calculate, înregistrate şi încasate penalităţi de întârziere în valoare de 168.000  lei ca urmare a neîncasării la scadenţă a veniturilor aferente serviciilor prestate. „Nu s-a virat la bugetul de stat contribuţia de 50% aferentă salariului minim brut pe ţară cores­punzător numărului de posturi al persoanelor cu handicap pe care ar fi trebuit să le angajeze şi nu le-a angajat, în sumă totală de 65 mii lei (DSVSA: Arad și Caraş-Severin). […] nu s-a calculat și reținut garanţia de bună execuție datorată de către cabinetele sanitar-veterinare în sumă totală de 24 mii lei la DSVSA: Arad și Ilfov; nu s-a virat la bugetul se stat garanţia de participare la li­citație pentru care dreptul de restituire a fost prescris în sumă totală de 30 mii lei la DSVSA: Arad și Mureș”, susţin în continuare autorii raportului care mai vorbesc despre necuprinderea în cadrul operațiunii de inventariere a tuturor elementelor pa­trimoniale în cazul direcţiilor Arad și Ilfov şi utilizarea nelegală a fondurilor DSVSA Arad prin achiziționarea de mijloace fixe pentru o altă persoană juridică, achiziție care nu are legătură cu activitatea instituției publice.
Plăţi necuvenite de peste 2,5 milioane
Controlul făcut la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) a scos la iveală faptul că întocmirea contului de execuție la 31 decembrie 2011 a fost făcută fără res­pectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, respectiv necuprinderea la partea de venituri a prevederilor inițiale și definitive.
În raport se mai vorbeşte despre „neaplicarea tuturor procedurilor de executare silită a creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat în cadrul termenului de prescripție, în conformitate cu OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu o valoare estimată la 14.481 mii lei, pentru debite repre­zentând contribuții datorate de persoane asigurate cu declarații de asi­gurare și debitele din pensii acordate necuvenit (CJP Brașov, CJP Brăila, CJP Buzău, CJP Mehedinți, CJP Bistrița-Năsăud,CJP Caraș-Severin, CJP Dolj, CJP Arad, CJP Neamț).”
În cazul a 15 judeţe, printre care şi Aradul au fost identificate posibile cazuri de plăți necuvenite, în valoare de 2.540.000 lei. Este vorba despre drepturi de asigurări sociale de stat reprezentând pensii anticipate, pensii anticipate parțial, pensii de invaliditate de gradul I, gradul II și pensii de urmaș, pentru unii beneficiari care au realizat concomitent și venituri de natură   sala­rială sau venituri din activități independente potrivit declarațiilor de venit.
Conform raportului, la Arad şi Argeş au fost luate măsuri operative care au constat în emiterea unor decizii de recuperare a sumelor încasate necuvenit de la titularii de pensii de invaliditate și pensii de urmaș care în același timp au realizat și venituri de natură sala­rială sau venituri din activități independente.

Recomandările redacției