InspectiiActivitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad a rea­lizat, în cursul anului trecut, 2.516 acţiuni de control. Este vorba despre inspecţii fiscale generale, inspecţii fiscale parţiale, controale inopinate, controale încrucişate, care au avut drept scop depistarea evazioniştilor. Conform reprezentanţilor DGFP Arad, sumele suplimentare stabilite de inspectori în urma controalelor de anul trecut, au fost de 128.874.000 lei, adică peste 29  milioane de euro. Asta, în condiţiile în care, în 2011, valoarea constatărilor a fost de 124.287.000 lei. În ceea ce priveşte valoarea bunurilor şi sumelor confiscate, aceasta a fost de 1.768.000 lei.
„Inspecţiile fiscale efectuate au urmărit verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării preve­derilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea după caz a bazelor de impunere, stabilirea diferenţelor privind obligaţiile de plată, precum şi a accesoriilor aferente acestora. Sumele suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscală reprezentând TVA nedeclarată şi neplătită de către operatorii economici s-au ridicat la 76.602.000 lei. Aceasta este încă o dovadă a faptului că unul din domeniile de mare risc în ce priveşte evaziunea fiscală este cel al tranzacţiilor prin care se încearcă neeviden­ţierea, nedeclararea şi ca urmare sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată”, susţine Marius Drăgănescu, directorul DGFP Arad.
Metode de fraudare
În ceea ce priveşte neregulile des­coperite în urma inspecţiilor, acestea au constat în efectuarea de achiziţii intracomunitare de bunuri fără documente legale; declararea parţială a operaţiunilor derulate în vederea diminuării masei impozabile şi implicit a impozitelor datorate bugetului general consolidat al sta­tului; existenţa în gestiune a unor produse ce nu pot fi justificate cu acte de provenienţă şi transport. „S-a acţionat pe linia monitori­zării permanente a operaţiunilor comerciale derulate de operatorii economici, selectarea pentru inspecţie fiscală pe baza analizei de risc, supravegherea procesu-lui de solicitare a rambursări-    lor de TVA. O direcţie de acţiune importantă o reprezintă preve­nirea fraudei fiscale în faza de colectare forţată, referitor la intenţia unor contribuabili de a-şi diminua sau înstrăina patrimoniul. Având în vedere poziţio­na­rea judeţului nostru la graniţa cu un alt stat membru UE, Ungaria, se acordă atenţie sporită monitorizării  tranzacţiilor intra­comunitare”, a mai spus Drăgănescu.
Pe viitor, reprezentanţii Fiscului îşi propun să reducă evaziunea, dar şi să crească gradul de colectare a veniturilor ca urmare a conformării voluntare. „Pentru 2013 ne propu­nem încurajarea conformării vo­luntare prin colaborarea mai efi­- cientă cu contribuabilii; comba­terea indisciplinei financiare şi reprimarea evaziunii fiscale precum şi a oricărei forme de evitare a declarării şi plăţii obligaţiilor fiscale, prin promovarea unui control fiscal de calitate şi orientat spre sectoarele cu risc ridicat de fraudă; creşterea calităţii actului de inspecţie fiscală prin informa­rea permanentă a personalului cu atribuţii de inspecţie fiscală din subordine cu privire la modificările apărute în legislaţie, organizarea de întâlniri de lucru şi dezbaterea aspectelor deosebite constatate în timpul acţiunilor de control desfăşurate”, a încheiat Drăgănescu.

Recomandările redacției