A doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024 începe pe 28 iulie, cu afișarea centrului de admitere și a situației locurilor rămase libere. Cererile de înscriere se depun în perioada 7- 9 august și repartizarea are loc pe 11 august.

În cererea de înscriere, candidaţii exprimă un număr de maxim 10 opțiuni. Completarea cererii cu codurile liceelor/colegiilor se face respectând Lista cu locurile libere, care va fi postată de inspectoratele școlare în data de 28 iulie 2023, conform procedurii operaționale pentru etapa a II-a de admitere, publicate de ISMB.

 

Calendar etapa a II-a de admitere la liceu 2023

28 iulie 2023 Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților romi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă

 

31 iulie 2023 Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

 

1 – 2 august 2023 Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

 

3 – 4 august 2023 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații

 

7 – 9 august 2023 Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini și a candidaților care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.

 

Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.

 

Notă: Candidații pe locurile speciale pentru rromi și candidații pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă își păstrează prioritatea pe locurile destinate acestora care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale.

 

10 – 11 august 2023 Repartizarea candidaților din etapa a doua, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 5 iulie 2023.

 

11 august 2023 Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

 

14 – 16 august 2023 Depunerea dosarelor de înscriere a candidaților Părintele/tutorele legal care au primit rezoluţie favorabilă la unitățile de învăţământ la care au fost repartizați.

 

Elevii care pot participa la etapa a doua de admitere la liceu în 2023, conform procedurii operaționale pentru etapa a II-a de admitere, publicate de ISMB:

 

Pot participa inclusiv elevii care candidează pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unităţile de învăţământ de masă.

 

Elevii care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen sau au renunțat, în scris, la locul ocupat;

Elevii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat;

Candidații care sunt absolvenți ai clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024 şi care au participat la procesul de admitere, având medie de admitere, în anii precedenți, dar nu au fost înmatriculați într-o unitate de învăţământ;

Candidații care sunt absolvenți ai clasei a VIII-a, dar nu au susținut evaluarea națională şi nu li se poate calcula media de admitere;

Candidații care sunt absolvenți ai învăţământului gimnazial care au studiat în străinătate și, din această cauză, nu au participat la Evaluarea Națională de la sfârşitul clasei a VIII-a.

Dosarul de înscriere pentru etapa a II-a de admitere la liceu 2023

În funcție de situație, candidatul, prin părinte/tutore/reprezentant legal instituit, depune la Comisia de admitere următoarele documente, potrivit procedurii:

 

  1. Pentru candidații, inclusiv cei de etnie rromă și CES care:

 

  1. a) au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen sau au renunțat, în scris, la locul ocupat;

 

  1. b) nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat;

 

  1. c) sunt absolvenți ai clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2023-2024 şi care au participat la procesul de admitere, având medie de admitere, în anii precedenți, dar nu au fost înmatriculați într-o unitate de învăţământ;

 

cerere de înscriere;

copie a certificatului de naştere/copie a cărții de identitate a candidatului;

copie a adeverinței cu media de admitere;

copie a anexei la fişa de înscriere (pentru elevii care au susţinut probe de aptitudini şi elevii care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limba maternă/modernă);

în cazul candidaților care optează pentru locurile speciale pentru romi, recomandarea scrisă de apartenență la etnia rromă, depusă şi înregistrată de către părinte/reprezentantul legal al candidatului la unitatea de învăţământ din care provine candidatul, până la data de 15.06.2023;

în cazul candidaților care optează pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES, copia certificatului de orientare şcolară și profesională care atestă existenţa unei cerințe educaţionale speciale, emis de Centrul Judeţean /al Municipiului Bucureşti de Resurse și Asistenţă Educațională (CJRAE/CMBRAE), depus şi înregistrat de către părinte/reprezentantul legal al candidatului, la unitatea de învăţământ din care provine candidatul, până la data de 15.06.2023;

declaraţie pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal, în cazul dosarelor transmise on-line.

declaraţie – acord în cazul părinților divorțați;

copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească, în cazul părinților divorțați.

  1. Pentru absolvenții clasei a VIII-a, inclusiv cei de etnie rromă și cu CES, care nu au susținut Evaluarea națională și cărora nu li se poate calcula media de admitere:

 

cerere de înscriere;

copie a certificatului de naștere/copie a cărții de identitate a candidatului; adeverinţă cu media de absolvire a claselor V – VIII, eliberată de unitatea de învăţământ absolvită;

în cazul candidaților care optează pentru locurile speciale pentru romi, recomandarea scrisă de apartenență la etnia rromă, depusă și înregistrată de către părinte/reprezentantul legal al candidatului la unitatea de învăţământ din care provine candidatul, până la data de 15.06.2023;

în cazul candidaților care optează pentru locurile distinct alocate candidaţilor cu CES, copia certificatului de orientare şcolară și profesională care atestă existența unei cerințe educaționale speciale, emis de Centrul Județean /al Municipiului București de Resurse şi Asistență Educaţională (CJRAE/CMBRAE), depus și înregistrat de către părinte/reprezentantul legal al candidatului, la unitatea de învăţământ din care provine candidatul, până la data de 15.06.2023;

declaraţie pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal, în cazul dosarelor transmise on-line.

declarație – acord în cazul părinților divorțați;

copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească, în cazul părinților divorțați.

  1. Pentru candidații care, indiferent de cetățenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de învățământ din altă țară sau la organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară în România activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din alte țări:

 

cerere de înscriere;

copie a certificatului de naştere/copie a cărții de identitate a elevului/elevei;

copie a atestatului pentru echivalarea studiilor, eliberat de ISMB/ISJ;

copie a foii matricole pentru anii de studiu parcurşi în România (dacă este cazul);

declarație pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal, în cazul dosarelor transmise on-line.

declaraţie – acord în cazul părinților divorţaţi;

copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească, în cazul părinților divorțați.

În cererea de înscriere, candidaţii exprimă un număr de maxim 10 opțiuni. Completarea cererii cu codurile liceelor/colegiilor se face respectând Lista cu locurile libere, care vă fi postată de inspectoratele școlare în data de 28 iulie 2023.

Sursa edupedu.ro

Recomandările redacției