Bd-ul. Revoluţiei, nr. 77
Arad, Jud. Arad
Tel :  0257 202726; 0257 202 746
Fax:  0257 202 811
e-mail:Admin.ARARAFMX01.AR@mfinante.ro
Cod operator 20564

Dosar de executare nr. 23010026130774/2013
Nr. 16420/07.11.2013

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2013, luna Decembrie,  ziua 10, ora 15
LICITATIA a I-a

In temeiul art.162 alin. (1), (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind  Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 10, luna Decembrie, anul 2013 , ora 15, in localitatea Arad ,    B-dul. Revolutiei nr.77 camera 28, se va vinde prin licitatie publica următorul bun mobil , proprietate  a debitorului RUSU MARIUS cu domiciliul fiscal in loc..Arad str. Poetului,nr. 1C, ap. 38, bl. R13,  jud. Arad:

– autoturism MERCEDES BENZ tip S350, caroseria limuzina, serie sasiu WDD2210561A036488, din 2006, km la bord nu se pot verifica-lipsa baterie, , combustibil benzina, cilindree 3498 cmc, putere 200kw, nr.circulatie AR 01 RMM pretul de pornire al licitatiei fiind de 44.850 lei .
Bunul  mobil mai sus mentionat  nu  este grevat de sarcini;
Creditori:                                                               Sarcini:
–––-                                                                ––––
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bunu sa instiinteze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilita pentru vânzare.
Cei interesaţi in cumpărarea bunului sunt invitaţi sa se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumpărare. De asemenea, ofertanţii sunt obligaţi sa depună in cazul vânzării la licitaţie cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garanţie bancara, reprezentând 10 % ( cont deschis la Trezoreria Municipiului Arad RO97TREZ0215067XXX012196 – beneficiar A.J.F.P. Arad, CUI-3519933) din preţul de pornire al licitaţiei precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligaţii fiscale restante. Ofertanţii depun cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei următoarele documente: oferta de cumpărare, dovada plătii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancare, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate romana, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisa de organele fiscale ca nu are obligaţii fiscale restante fata de acestea si  declaraţie pe proprie răspundere autentificata a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţa, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, când urmează sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara se găsesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitaţii”.
Pentru informaţii suplimentare va puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202726
Data afişării: 11.11.2013

Sef Administratie,
Marius Florin Drăgănescu

Recomandările redacției