licitatieMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEanaf

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara

Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice  Arad

 Serviciul Colectare si Executare Silita

 Persoane Fizice

 

 

Dosar de executare nr.  1840711020100

  1. 64382 / 22.07.2014            

 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

PENTRU BUNURI MOBILE

Anul 2014, luna August,  ziua 18, ora 15

LICITATIA I-a

 

In temeiul art.162  din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind  Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 18, luna August, anul 2014 , ora 15, in localitatea Arad ,    B-dul. Revolutiei nr.77 camera 28, se va vinde prin licitatie publica următorele bunuri mobile , proprietate  a debitorului Puică Valentin Ioan, prin Vermeşan Gabriela Liliana conform sentintei penale nr.461-13.12.2013,dosar 5099-108-2013 Tribunalul Arad, cu domiciliul fiscal in loc..Arad str. Clujului, nr. 0 , bl. 43 , sc. D , ap. 8, jud. Arad,

 

–        Autoutilitară marca Mercedes Benz 904 , preţ 13.000 lei , (TVA neimpozabil).

–        Autoutilitară marcă Iveco 35J11B3A , preţ 15.200 lei, (TVA neimpozabil).

–        Autoutilitară marca Mercedes Benz 639 / 4 / ZE1 Vito 1009CD , preţ 10100 lei ,  (TVA neimpozabil).

Bunurile mobile mai sus mentionat sunt grevate de urmatoarele sarcini;

 

Creditori:                                                           Sarcini:

–                                                                         –

 

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea, ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10 % ( cont deschis la Trezoreria  Arad RO97TREZ0215067XXX012196 – beneficiar AJFP ARAD, CUI 3519933) din pretul de pornire al licitatiei precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare, dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancare, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe cerificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada emisa de organele fiscale ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea si  declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regională a  Finantelor Publice Timişoara se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726

 

 

SEF ADMINISTRATIE

Marius Florin Drăgănescu

 

 

Recomandările redacției