CONVOCATOR

0
693

Consiliul de Administraţie al societăţii IAMBA ARAD S.A., cu sediul în Arad, Calea 6 Vânători, nr. 51-53, jud. Arad, înregistrată la ORC Arad sub numărul J02/19/1991, având CIF RO1709257, conform prevederilor legale şi Actului constitutiv al societăţii, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 14.12.2020 prima convocare, la ora 10.00 respectiv pentru data 15.12.2020 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, la aceeaşi oră, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 04.12.2020, care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea prelungirii mandatului membrilor consiliului de administraţie pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 19.12.2020 şi până la data de 19.12.2024.
  2. Confirmarea în funcția de administrator, membru al consiliului de administraţie, a dlui. Croitoru Constantin Florin, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administraţie nr. 56 din 07.10.2020. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la sediul societăţii, putând fi consultată şi completată de acţionari, până la data de 27.11.2020.
  3. Aprobarea duratei mandatului noului membru al consiliului de administraţie, respectiv începând cu data de 19.12.2020 şi până la data de 19.12.2024.
  4. Aprobarea remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie.
  5. Aprobarea încheierii contractelor de mandat sau a actelor adiționale aferente, între societate şi membrii consiliului de administraţie şi împuternicirea unei persoane pentru a negocia şi semna contractele de mandat sau actele adiționale aferente, în numele şi pe seama societăţii.
  6. Stabilirea datei de 05.01.2021 ca dată de înregistrare şi a datei de 04.01.2021 ca ex date.
  7. Mandatarea unei persoane care să semneze hotărârea AGOA, în numele şi pe seama acţionarilor, precum şi a unei persoane care să întreprindă demersurile de înregistrare a hotărârii AGOA în registrul comerţului şi de publicare în Monitorul Oficial al României, în numele şi pe seama societăţii.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi şi să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 11.12.2020, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societăţii, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenţă, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secţiunea Informari – Raportari Obligatorii – Adunari Generale, începând cu data de 13.11.2020.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, îşi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenţă, şi îşi vor dovedi calitatea în condiţiile şi cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum şi în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunările generale conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului care o acordă.

Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenţi, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societăţii sau prin mijloace electronice, având ataşată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: lucia.iordan@iamba.ro, până la data de 11.12.2020. În acelaşi termen buletinele de vot prin corespondenţă completate şi semnate de acţionar se vor depune la sediul societăţii personal, prin poştă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acţionarului) sau prin mijloace electronice, având ataşată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: lucia.iordan@iamba.ro.

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandăm participarea la AGOA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGOA prin utilizarea votului prin corespondență şi recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente AGOA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsură în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului.

                                                Preşedinte Consiliul de Administraţie, Dna. Iordan Lucia

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.